Cognitivismeconcept_map.gif

Introducció


Als anys 50-60, psicòlegs i pedagogs comencen a introduir nous elements d’estudi pel que fa a l’aprenentatge. Segons aquesta nova teoria, l’aprenentatge ja no es basa només en l’experiència i la repetició (conductisme) sinó que també hi ha un procés intern de la ment i una interacció amb la informació, que es diferent a cada individu.
L'objectiu del nou paradigma és investigar com funciona la ment humana: com la gent percep, memoritza, pensa, parla i resol problemes, assumint que la manera en què pensem afecta la nostra conducta, però no és la nostra conducta per defecte: en aquest sentit la cognició és un "trampolí a l'acció".

Representants destacats

piaget.gif vygotski.jpg jerome-bruner.jpg ausubel.jpgnoam_chomsky.jpg
Jean Piaget Lev Vygotski Jerome Bruner David Ausubel Noam Chomsky

Característiques diferencials de la teoria

La teoria cognitivista emfatitza l'adquisició de coneixements i estructures mentals internes, es dedica a la conceptualització dels processos i s'ocupa de cóm la informació és rebuda, organitzada i emmagatzemada. L'enfocament cognitivista reconeix l'importància de cóm les persones organitzen, filtren, codifiquen, categoritzen i avaluen la informació, així com la forma en què aquestes eines, estructures o esquemes mentals són emprades per accedir i interpretar la realitat. Es considera que cada individu tindrà diferents representacions del món, les que dependran dels seus propis esquemes i de la seva interacció amb la realitat, i aniran canviant de forma que cada vegada seran més sofisticades. Els esquemes són unitats d'informació: objectes, fets, procediments i interrelacions.

Les teories cognitives es dediquen a la conceptualització dels processos de l'aprenentatge de l'estudiant i, per tant, s'ocupen de cóm la informació és rebuda, organitzada, emmagatzemada i localitzada. L'aprenentatge es vincula, no tant amb el que fan els estudiants, sinó amb què és el que saben i com ho adquireixen. L'adquisició del coneixement es descriu com una activitat mental que implica tan una codificació interna com una estructuració per part de l'estudiant, el coneixement es transfereix de la memòria a curt termini a la de llarg termini.

Com a base teòrica per als processos de la memòria, la psicologia congnitivista accepta teories del model de la memòria d'Atkinson-Shiffrin i el de memòria de treball de Baddeley.
Els esquemes o estructures mentals donen vida a diferents models de coneixement (knowledge models), estudiats i desenvolupats més endavant per la branca que va rebre el nom d'Intel.ligència Artificial.

Hi ha dues escoles principals de la psicologia cognitiva d'aprenentatge:
 1. L'enfocament de processament d'informació, cada vegada major, en part, a partir del treball en ciències de la computació en intel ligència artificial.
 2. Constructivisme cognitiu, que intenta explicar perquè i cóm els conceptes d'aprenentatge es relacionen en cada alumne amb els seus esquemes.

Etapes del desenvolupament cognitiu de Jean Piaget
Filosofía GestaltObjectius educatius

En conductivisme l'objectiu de l'aprenentatge és arribar a un procés sistemàtic i organitzat que té el propòsit fonamental de reestructurar qualitativament els esquemes, idees, percepcions o conceptes de les persones.

L'alumne té competència cognitiva per aprendre i solucionar problemes, aquesta competència, al seu torn, ha de ser considerada i desenvolupada fent servir nous aprenentatges i habilitats estratègiques.
També podem trobar aspectes del cognitivisme en:
 • l'aprendre a aprendre
 • l'adquisició de rol social
 • la intel ligència
 • l'aprenentatge i la memòria en relació amb l'edat.Rol de l'estudiant

L' estudiant ja no es veu com el recipient buit el qual cal omplir amb la nova informació, sinó més aviat és un element actiu i que s'interessa pel seu propi aprenentatge. És un subjecte actiu, processador de la informació, que pensa activament, explica, interpreta, qüestiona, crea. L'alumne...
 • processa la informació i l'emmagatzema
 • transfereix la informació del curt a llarg termini
 • enllaça la nova informació amb el coneixement previ
 • localitza la informació emmagatzemada i produeix les respostes
 • amplia els esquemes existents, creant-ne de nousRol del docent - organitzador de la informació

Entenent que l'aprenentatge és un canvi en l'estat del coneixement corrent i que l'aprenentatge passa gràcies a les codificacions i reestructuracions internes que l'aprenent ha de dur a terme en la seva ment, el rol de docent suposa:
 • estructurar, organitzar i seqüenciar la informació per tal de facilitar el processament òptim per la part de l'alumne
 • ensenyar les estratègies d'aprenentatge utilitzant models mentals
 • observar les estratègies d'aprenentatge individuals i animar l'alumne a que les utilitzi
 • proporcionar el feedback correctiu
 • treballar la memòria, tant a curt termini, com a llarg termini, sent l'última l'objectiu de l'aprenentadge
 • treballer en mnemotecnia


Relació docent-alumnes

L'alumne és modificable en l'aspecte cognitiu i afectiu. No és un receptor passiu, ja que és un actor del seu propi aprenentatge.

Factors que tenen influència en el procés d'aprenentatge i la relació docent-alumnes són els següents:
 • condicions ambientals
 • pràctica amb retroalimentació correctiva
 • processos de planificació mental
 • l'establiment d' objectius i estratègies d' organització
 • la forma en què els alumnes assisteixin , codifiquin, transformin, assagin, emmagatzemin i recuperin la informació
 • pensaments dels alumnes, les creences, actituds i valors
Criteris i instrumentació d'avaluació


Com que l'objectiu de l'ensenyament és canviar l'estudiant animant-lo per tal que utilitzi les estratègies apropiades per al processament de la informació, els criteris d'avaluació comprenen el grau d'organització de la informació i la seva posterior retenció en la memòria de llarg termini.
L'avaluació es planteja des d'una perspectiva qualitativa per al procés (formativa) i quantitativa per al producte (sumativa). És imprescindible una avaluació inicial de conceptes previs i destreses bàsiques.

És present la varietat de tècniques i instruments que permetin avaluar les habilitats de pensament i raonament dels alumnes i no només el grau de coneixement o continguts: assajos, monografies, mapes conceptuals, aplicació, anàlisi / síntesi.


Aplicacions TIC


L'aprenentatge passa mitjançant la construcció gradual de coneixements, que succeeix gràcies a la posada en relació dels coneixements anteriors amb els nous.
L'aprenentatge seria la organització i integració d'informació en l'estructura cognoscitiva de l'individu. Aquesta estructura cognoscitiva és la forma en que cada persona té organitzat el seu coneixement, en forma d'una jerarquia de conceptes, construïda a partir de l'experiència del subjecte.
En aquest sentit són molt útils totes les aplicacions TIC que serveixen per organitzar, estructurar, emmagatzemar, ampliar la informació de la manera lògica i científica, com per exemple en l'elaboració d'esquemes, diagrames, mapes mentals, xarxes semàntiques, etc.mindmapping.jpg
 • Wikispaces una excel lent eina per organitzar i emmagatzemar la informació, estructurar les idees, interactuar amb el treball dels altres. És de fàcil maneig i admet la incorporació d'un nou coneixement per ampliar l'anterior a un clic
 • Mindomo és una eina molt completa de creació de mapes conceptuals que permet introduir tota mena de contingut, ja sigui text, hiperenllaços, vídeos, música o imatges. Aprendre a usar-lo és molt fàcil, compta amb diversos dissenys per als mapes i permet importar documents Freemind i MMAPE i exportar els mapes com a imatge o PDF. Mindomo ens permet també guardar els mapes conceptuals en els servidors del programa, perquè puguem accedir-hi via Internet.
 • Cmap tools CmapTools és un entorn de programari desenvolupat a l'Institut de Humans i de la màquina Cognició (IHMC), que permet als usuaris, de manera individual o en col.laboració, a representar els seus coneixements utilitzant el concepte mapes, per compartir amb els seus companys i col legues, i per a la seva publicació. Està disponible de forma gratuïta per a fins educatius i sense ànim de lucre, i els servidors públics han estat establertes per promoure l'intercanvi de coneixements. L'arquitectura client-servidor de CmapTools permet una fàcil publicació dels models de coneixement en els servidors de mapa conceptual (CmapServers), i permet que els mapes conceptuals a estar vinculat als mapes conceptuals relacionats i altres tipus de mitjans de comunicació (per exemple, imatges, vídeos, pàgines web, etc) en altres servidors.
  Un exemple del mapa conceptual amb les teories dins el cognitivisme elaborat amb aquesta eina, es pot veure aquí.
 • Stella Stella és un programa de simulació per ordinador, que proporciona un marc de referència i una interfície gràfica d'usuari per a l'observació i interacció quantitativa i qualitativa de les variables d'un sistema. La interfase es pot utilitzar per descriure i analitzar sistemes biològics, físics, químics o socials molt complexos. Complexitat que es pot representar molt bé, amb només 4 elements o blocs de construcció: estoc, flux, connector i convertidor. Sobretot és molt útil per a la presentación dels models dinàmics. Un exemple de la simulació d'una epidèmia de grip en entorns escolars i les vies de prevecnión es pot veure aquí.
 • Model-It Model-It tracta d'una eina centrada en l'alumne per a la construcció de models dinàmics, amb base qualitativa. Va ser dissenyat per donar suport als estudiants, amb només les habilitats matemàtiques molt bàsic, la creació de models de dinàmica dels fenòmens científics i simulacions amb els seus models per a verificar i analitzar els resultats. Per exemple, els estudiants poden construir models de qualitat de l'aigua i després provar com diversos contaminants que afecten la qualitat de l'aigua. Model- It proporciona l'estructura fàcil d'utilitzar i visual amb el qual els estudiants puguin planificar, construir i provar els seus models.
 • SenseMakerLes idees darrere del programari d'origen en la gestió del coneixement, específicament en la comprensió dels patrons bàsics a través del qual els éssers humans prenen decisions. El programari va ser desenvolupat originalment en el context de l'avaluació del risc i lluita contra el terrorisme per al govern, però, la seva aplicació s'ha estès a molts altres camps.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍


Altres enllaços d'interès


 1. http://www.scss.tcd.ie/disciplines/information_systems/crite/crite_web/lpr/teaching/cognitivism.htm
 2. http://www.virtualeduca.info/ponencias2009/16/Resumen.pdf
 3. http://sites.wiki.ubc.ca/etec510/Cognitive_Approaches_to_Learning
 4. http://perso.gratisweb.com/etaquitao/politec/cognitivismo.htm